Všobecné smluvní podmínky reklamního systému

Registrací a používáním reklamního systému adexpert.cz přijímáte a zavazujete se dodržovat následující podmínky.

Vymezení pojmů

Inzerent

Inzerentem v reklamním systému adexpert.cz je fyzická nebo právnická osoba, která si na vybraných webových stránkách uvedených v katalogu může zakoupit reklamu.

Publisher (webmaster)

Publisherem je fyzická nebo právnická osoba, která je majitelem webových stránek, na nichž si inzerenti mohou zakoupit prostřednictvím adexpert.cz reklamu.

Účastník systému

Účastníkem systému se rozumí publisher nebo inzerent.

Reklama

Reklama je reklamní banner dle definovaných parametrů, vytvořený inzerentem, který se za poplatek zobrazuje na webových stránkách publisherů.

Cena reklamy

Cenou reklamy se rozumí cena za denní zobrazování reklamy na webových stránkách publisherů. Cenu za denní zobrazování reklamy si určuje publisher.

Provozovatel

Provozovatelem systému je:Úvodní ustanovení

Registrací do programu prohlašujete, že jste dosáhli minimálního věku 18 let a současně se zavazujete dodržovat veškerá ustanovení těchto smluvních podmínek. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli odmítnout na základě svého uvážení, účast libovolného účastníka v programu.

Povinnosti

Účastník systému se zavazuje zejména:

 • neupravovat kód reklamy, určený k vložení do webových stránek za účelem zobrazování reklamy inzerentů, takovým způsobem, který by poškozoval inzerenty, měnil funkci reklamy nebo by fungoval jinak než je v rámci systému obvyklé.
 • nemanipulovat sám nebo prostřednictvím třetího subjektu s reklamou inzerentů, zejména nevyužívat žádných manuálních či automatizovaných technik pro opakované klikání na reklamu nebo umělé navyšování počtu zobrazení
 • žádným způsobem neupravovat, nezakrývat, neměnit reklamu klientů
 • používat přiměřeně kvalitní a spolehlivý hosting
 • nepřesměrovávat koncové uživatele na jinou verzi stránek, než kterou by koncový uživatel kliknuvší na reklamu klienta, zobrazil, pokud by www stránku klienta navštívil přímo zadáním URL adresy do prohlížeče
 • přímo či nepřímo nezobrazovat, neaktivovat, nespouštět ani neotevírat reklamu inzerentů s pomocí softwarových aplikací, scriptů, robotů nebo jiných podobných systémů
 • nerozšiřovat počítačové programy nebo viry určené k poškození počítačového programu nebo vniknutí do něj (malware, adware, spyware, apod.)
 • využívat pouze jeden účet v systému adexpert.cz. Účastník smí mít více účtů pouze na základě předchozího souhlasu provozovatele
 • nezapojovat se do jakýchkoli aktivit, které vrhají špatné světlo nebo poškozují dobrou pověst provozovatele i samotného systému. Účastník bere na vědomí, že jakýkoli pokus o účast na podobných aktivitách bude považován za zvlášť závažné porušení podmínek této smlouvy a provozovatel může proti němu podniknout veškeré možné právní kroky, včetně okamžitého zablokování účtu či vypovězení smlouvy a podání trestního oznámení či žaloby.
 • je zakázáno registrovat do reklamního systému adexpert.cz webové stránky propagující nebo obsahující materiály odporující zákonům ČR.
 • je zakázáno registrovat do reklamního systému adexpert.cz webové stránky zabývající se nebo propagující warez, tvrdé a měkké drogy.

V případě porušení výše uvedených ustanovení má provozovatel právo účet účastníka systému okamžitě zablokovat. V případě zablokování účtu účastníka systému z důvodu porušení smluvních podmínek propadá celý aktuální zůstatek kreditního účtu (včetně dosud nepřipsané provize) ve prospěch provozovatele. Provozovatel není povinnen účastníka předem informovat o zablokování jeho účtu ani o porušení smluvních podmínek, na jehož základě byl účet účastníkovi zablokován.

Kreditní účet účastníka je veden v korunách. Minimální výše výběru z účtu účastníka systému je 1000 CZK.

Neexistence záruky

Provozovatel neodpovídá za věcnost, správnost či pravdivost reklamních odkazů inzerentů. Provozovatel nezaručuje optimální připojení na internetový portál adexpert.cz. Provozovatel rovněž nezodpovídá či neručí za jakoukoliv část či obsah informací uvedených ve formě nabídky, reklamy či inzerce nebo obdobných zveřejnění, které jsou uvedeny na internetovém portálu adexpert.cz třetími osobami.

Všechny služby poskytované registrovaným účastníkům mohou být využívány pouze k zákonným účelům. Každý z uživatelů odpovídá za údaje, které vkládá na server adexpert.cz (příspěvky, inzeráty, informace o webových stránkách). Přenos, uchovávání nebo prezentace jakýchkoliv informací, dat nebo materiálů, které jsou v rozporu s legislativou České Republiky a veřejným pořádkem nebo dobrými mravy je zakázán. Provozovatel nenese žádnou finanční a právní odpovědnost za škody způsobené v souladu s uvedeným ustanovením vůči registrovaným uživatelům ani třetím stranám.

Provozovatel také nezaručuje žádné minimální počty zobrazení reklam či kliknutí na jakoukoli reklamu, ani konkrétní finanční částky, které na základě této smlouvy účastník systému získá.

Výpověď a zrušení smlouvy

Na základě svého uvážení má účastník systému právo kdykoli zastavit zobrazování reklam na svých webových stránkách, odstraněním reklamního kódu ze svých webových stránek. Pokud účastník systému ukončí zobrazování reklamy na webových stránkách, ztrácí nárok na zisk z posledního funkčního období přiřazených reklam.

Kromě toho může každý účastník systému tuto smlouvu kdykoli a bez udání důvodu vypovědět zasláním písemného oznámení na adresu info@adexpert.cz a zrušit tak svoji účast v programu. Výpověď nabývá účinnosti 30 dnů po doručení.

Nákup reklamy

Nákup reklamy v systému probíhá online. Inzerent si vybere webové stránky některého z účastníků reklamního systému, připraví reklamní banner a dobije si svůj účet minimální částkou 500 Kč (20 EUR nebo 25 USD). Při zakoupení reklamy se inzerentovi zablokuje cena za reklamu uvedená na stránce detailu webové stránky, na které si chce inzerent zakoupit reklamu. Pokud zůstatek na účtu inzerenta nestačí k zaplacení reklamy, musí si inzerent nejprve dobít účet, a teprve poté reklamu zakoupit.

Zakoupená reklama inzerenta se začne zobrazovat do 24 hodin od data jejího zakoupení.

Doba zobrazení reklamy(funkční období) na webové stránce účastníka programu je vždy minimálně jeden den. Zobrazování reklamy se na konci dne automaticky prodlužuje na další funkční období, pokud si účastník nezvolí jinak.

Pokud se reklama inzerenta v průběhu jejího zobrazování přestane na delší dobu zobrazovat z důvodů ležících na straně webové stránky účastníka systému, na kterých se měla reklama inzerenta zobrazovat (například pokud provozovatel dané stránky odstraní kód pro zobrazování reklamy inzerentů ze svých stránek nebo v případě technické poruchy serveru, na kterém dané stránky běží), má inzerent nárok na vrácení částky z posledního funkčního období reklamy.

V případě zrušení reklamy inzerentem se vrací pouze zablokovaný kredit mimo aktuální funkční období, částka za probíhající funkční období reklamy se nevrací.

Platba za reklamu (dobití účtu inzerenta) probíhá buď prostřednictvím platební brány PayPal (pro klienty ze všech zemí, nebo bankovním převodem na příslušný bankovní účet. Platit bankovním převodem mohou pouze inzerenti se sídlem v České republice nebo ve Slovenské republice.

Prodej reklamy

Účastník systému, na jehož webových stránkách se zobrazuje reklama inzerentů získává za pronájem plochy vždy částku, kterou nastavil v administraci. Provize systému adexpert.cz, která tuto částku navyšuje není předem určená, muže se s časem nebo proinzerovanou částkou měnit.

O výplatu provize lze požádat nejdříve po ukončení 1 dne zobrazování reklamy inzerenta na webových stránkách účastníka systému a min. 30 dní od poslední výplaty.

Minimální částka provize, kterou lze vyplatit je 1000 Kč.

Provozovatel provizi účastníkovi programu vyplatí buď převodem na bankovní účet (pouze pro účastníky se sídlem v České republice nebo ve Slovenské republice) do 30 dnů poté, co účastník požádal o výplatu provize.

V zájmu zajištění náležité platby nese účastník systému výhradní odpovědnost za poskytnutí a další aktualizaci přesné adresy a dalších kontaktních a platebních údajů o vašem účtu.

V případě zablokování účtu účastníka z důvodů porušení ustanovení této smlouvy, ztrácí účastník nárok na výplatu provize a nevyplacená provize propadá ve prospěch provozovatele, která takto získané finanční prostředky vyplatí, po odečtení nákladových výdajů, charitativní organizaci dle svého výběru.

Omezení odpovědnosti a vyšší moc

ŽÁDNÁ ZE SMLUVNÍCH STRAN TÉTO SMLOUVY NENESE JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST A POVINNOST K NÁHRADĚ ŠKODY VZNIKLÉ DRUHÉ STRANĚ V DŮSLEDKU PORUŠENÍ SMLUVNÍCH PODMÍNEK, POKUD K TAKOVÉMU PORUŠENÍ DOŠLO NA ZÁKLADĚ SKUTEČNOSTÍ MIMO ROZUMNOU KONTROLU SMLUVNÍ STRANY, KTERÁ PODMÍNKY TÉTO SMLOUVY PORUŠILA (TZV. VYŠŠÍ MOC). NAVÍC JE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE VŮČI DRUHÉ SMLUVNÍ STRANĚ TÉTO SMLOUVY VŽDY OMEZENA NA ČISTOU ČÁSTKU, KTEROU PROVOZOVATEL VYPLATIL DANÉMU ÚČASTNÍKOVI SYSTÉMU ZA POSLEDNÍ 3 MĚSÍCE, BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍ VZNIKU NÁROKU NA NÁHRADU ŠKODY.

Obě smluvní strany této smlouvy berou na vědomí, že shora uvedené omezení odpovědnosti je nezbytnou součástí dohody mezi smluvními stranami. Aniž by tím byla dotčena dříve zmíněná ustanovení, žádná ze stran neponese odpovědnost za neplnění či zpoždění vzniklé vinou jakéhokoli faktoru mimo opodstatněnou kontrolu některé ze stran, zejména aktů státní moci, teroristických činů, zemětřesení či jiných zásahů vyšší moci, pracovních podmínek a výpadku elektrické energie.

Důvěrnost informací

Účastníci systému souhlasí s tím, aby provozovatel použila jejich jméno (název společnosti) ve svých marketingových materiálech, finančních výkazech a v seznamech zákazníků na svých webových stránkách.

Prohlášení a záruky

Účastník systému prohlašuje a ručí za to, že:

 1. Všechny informace, které poskytl provozovateli jsou správné a aktuální.
 2. Je právoplatným vlastníkem webových stránek, které do reklamního systému adexpert.cz zaregistroval.
 3. Má veškerá potřebná práva, pravomoc a oprávnění k uzavření této smlouvy
 4. Výslovně prohlašuje, že jeho webové stránky neporušují autorská práva a práva duševního vlastnictví třetích stran.

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se řídí právem České republiky. V případě sporů vyplývajících z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou tyto spory rozhodovány u obecných soudů.

Provozovatel si vyhrazuje právo tuto smlouvu změnit dle svého uvážení bez informování účastníků

Pokud některá ze smluvních stran nepožaduje plnění některého z ustanovení této smlouvy, neznamená to, že by se takového ustanovení zřekla trvale, ale má právo plnění takového ustanovení vyžadovat kdykoli v budoucnu.

Tato smlouva nezakládá žádný zaměstnanecký ani formální partnerský vztah mezi provozovatelem a účastníkem systému. Vztah založený touto smlouvou je vždy vztah dvou nezávislých subjektů.

Účastník systému nesmí, bez předchozího písemného souhlasu provozovatele, převést žádné ze svých práv a povinností vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Pokud tak učiní bez předchozího písemného souhlasu provozovatele má provozovatel právo okamžitě a bez předchozího upozornění zablokovat danému účastníkovi účet, se všemi z toho plynoucími důsledky (propadnutí provize).